Promocje
 • 13 Marca 2014
  Montaż istalacji do internetu w cenie od 199 zł do 299 zł Szczegóły

 • 13 Marca 2014
  Poleć nas znajomym a kolejny miesiąc internetu będziesz mieć za 1 zł

Valid XHTML 1.0 Transitional

Regulamin sieci


§ 1

WARUNKI

 1. Użyte określenia oznaczają:

 

 1. Łącze abonenckie - zespół środków technicznych, umożliwiający przesyłanie sygnałów w sieci teleinformatycznej pomiędzy urządzeniami abonenckimi stanowiącymi zakończenie łącza, a urządzeniami dostawcy;
 2. Abonament - uprawnienie do stałego korzystania z sieci Internet, przy wykorzystaniu łącz abonenckich;
 3. Abonent - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą została zawarta umowa o korzystanie z abonamentu teleinformatycznego;
 4. Zestaw Abonencki - karta sieciowa lub radiowa wraz z anteną służąca do odbioru sygnału o umożliwieniu dostępu do sieci Internet;
 5. Umowa - pisemne oświadczenie o udostępnianiu usług dostępu do Internetu oraz cennik
 6. Usługa - usługa stałego dostępu do sieci Internet lub inne usługi, w szczególności prowadzenie kont poczty elektronicznej, utrzymanie strony www.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług internetowych.
 2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.
§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA

 1. Abonent ma prawo do:
 2. korzystania zgodnie z prawem ze wszystkich możliwych zasobów internetu światowego,
 3. składania reklamacji.
 4. Abonent ma obowiązek:
 5. umożliwienia Dostawcy, w uzgodnionym wcześniej terminie, instalacji Zestawu Abonenckiego we wskazanym przez siebie lokalu.
 6. korzystania z Zestawu Abonenckiego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności niedokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji urządzeń nadawczo - odbiorczych,
 7. ochrony Zestawu Abonenckiego podłączonego do komputera, anteny oraz innych urządzeń służących do transmisji w sieci,
 8. podania własnego adresu poczty elektronicznej w celu odbierania informacji sieciowych,
 9. nie podłączania innych urządzeń sieciowych do istniejącej w jego lokalu końcówki sieci zarówno bezpośredniej jak i za pośrednictwem oprogramowania pracującego na dołączonym za pośrednictwem tej końcówki komputerze,
 10. wyłączenia na bezpośrednie wezwanie Administratora oprogramowania zakłócającego działanie innych komputerów w sieci uniemożliwiającego korzystanie z usług sieci Dostawcy oraz zlikwidowania udostępnianie zasobów niezgodnie z Umową,
 11. nie udostępniania Zestawu Abonenckiego, kont i urządzeń sieciowych osobom trzecim zarówno na drodze sprzętowej jak i programowej przez uruchamianie własnych serwerów, proxy, bramek itp. programów bez pisemnej zgody Dostawcy, niedostosowanie się do tego spowoduje nałożenie kary umownej w wysokości .....50.........zł. W takim przypadku Dostawca będzie miał prawo do całkowitego odcięcia Abonenta z dostępu do sieci,
 12. przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej Umowy,
 13. dbania o ochronę antywirusową swoich komputerów,
 14. ochrony swojego konta przez stosowanie odpowiednich haseł i nie ujawnianie ich osobom trzecim,
 15. przestrzegania prywatności zasobów i kont innych użytkowników, nieingerencji oraz niedokonywania zmian ich zasobów nawet jeśli nie są one chronione,
 16. wyposażenia gniazdek zasilających w uziemienie (zerowanie), w czasie burzy rozłączyć fizycznie urządzenia z gniazdka zasilającego. W wypadku uszkodzenia karty sieciowej, niezwłocznego jej odłączenia od wadliwego urządzenia sieci lokalnej oraz zgłoszenia tego faktu Dostawcy.
 17. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
 18. sposób w jaki wykorzystuje dostęp, w szczególności za formę, treść i inną zawartość przesyłanych danych, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem,
 19. wszystkie działania, które są generowane przez jego komputer, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

 

§ 4
WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG INTERNETOWYCH

 1. Dostawca zapewnia:
 2. sprawność łącza internetowego oraz utrzymywania jakości usługi na niezmiennym poziomie,
 3. pomoc w pierwszej konfiguracji nowo podłączonemu Abonentowi, z zastrzeżeniem, że jakość posiadanego przez Abonenta sprzętu może nie wystarczać do poprawnego funkcjonowania systemu. Usługa ta jest jednorazowa,
 4. dokonywanie przeglądów technicznych oraz okresowych kontroli łącza i urządzeń transmisyjnych, wykonywanie tych operacji w czasie najniższego obciążenia systemu, z zastrzeżeniem 4-godzinnego okresu wyłączenia sieci w celu usunięcia zaistniałych awarii,

4)   poufność informacji o świadczonych na rzecz klientów usługach oraz ich treści, z zastrzeżeniem że:

  1. osobom trzecim udziela się informacji o przyjętych do wykonania lub wykonywanych usługach tylko w przypadkach przewidzianych prawem,
  2. osoby, korzystające z usług dostępu do sieci mogą udzielić pełnomocnictwa innym osobom do wykonywania w ich imieniu oznaczonych czynności w zakresie kontaktów z Dostawcą;
 1. obsługę serwisową.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. jakość i stan urządzeń odbiorczych Abonenta,
 4. niedostosowanie urządzeń Abonenta do standardu sieci Dostawcy,
 5. niewłaściwą eksploatację przez Abonenta urządzeń sieciowych.
 6. zdarzenia, na które dostawca nie ma bezpośredniego wpływu, w szczególności usterki energetyczne, przepięcia w sieci itp.
 7. przerwy powstałe w dostępie do łącza internetowego w wyniku korzystania z usługi osób trzecich,
 8. trudności w dostępie do internetu wynikłych z powodu przeciążenia łącz lub awarii komputera lub systemu abonenta, bądź z innych przyczyn niezależnych od dostawcy,
 9. jakość oraz treść informacji, których nie jest autorem dostępnych w sieci lokalnej i sieci Internet.
 10. Dostawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie usług internetowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy nienależyte wykonanie tych usług wynika z winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszej umowy, po dwóch dniach roboczych od czasu zgłoszenia awarii wynikłej z winy Dostawcy za każdą następną dobę przysługuje Abonentowi 3% upustu od abonamentu.
 11. Abonent nie przestrzegający postanowień Umowy zawartej z Dostawcą ponosi ryzyko czasowej lub całkowitej utraty dostępu do sieci Dostawcy. Odłączenie dostępu z winy Abonenta nie wiąże się z ulgą w abonamencie.
 12. Dostawca zobowiązuje się z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem informować Abonenta o planowanych pracach konserwacyjnych w sieci, czy też ewentualnych przerwach w dostępie. Informacje te zostaną przekazane przez dostawcę pocztą elektroniczną lub też zostaną zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy.

§ 5
ORGANIZACJA USŁUGI DOSTĘPU

    1. Abonent po zawarciu niniejszej Umowy otrzymuje unikalny identyfikator stacji abonenckiej w postaci unikalnego numeru IP. Numeru tego można używać wyłącznie z dostarczonym przez Dostawcę Zestawem Abonenckim, jedynie w komputerze podłączonym do sieci w określonej w niniejszej umowie lokalizacji;
    2. Abonentowi zastaje również nadany unikalny w sieci lokalnej identyfikator Abonenta;

§ 6
PRAWO WŁASNOŚCI SIECI
1.    Cała sieć oraz urządzenia do transmisji są własnością Dostawcy.

 1. Dostawca ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Zestawu Abonenckiego w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenia powstało na skutek:
 2. samodzielnej naprawy,
 3. świadomego zniszczenia,
 4. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w skutek prawidłowej eksploatacji.
    1. Za zniszczenie i naprawę Zestawu Abonenckiego odpowiada Abonent.

§ 7
OPŁATY

       1. Abonent zobowiązany jest do:
 1. wniesienia opłaty instalacyjnej w dniu zawarcia Umowy oraz do regulowania comiesięcznych opłat abonamentowych zgodnie z cennikiem dostawcy.
 2. terminowego uiszczania opłat zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT za wszystkie usługi zrealizowane w wykonaniu niniejszej umowy, niezależnie od tego kto zlecał usługę z lub z niej korzystał.
 3. dokonywania wszelkich płatności z tytułu niniejszej umowy przelewem na konto firmowe Dostawcy lub w jego siedzibie, bez uprzedniego wezwania do zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Dostawcy,
       1. Ustanawia się miesięczny okres rozliczeniowy. Abonament płatny jest  z góry do 20 dnia  każdego miesiąca.
       2. W przypadku spóźnienia się z zapłatą Abonamentu przez Abonenta o więcej niż 14 dni od upłynięcia terminu płatności, Dostawca ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę. W takim przypadku Abonent zostanie obciążony karą za niedotrzymanie warunków Umowy w wysokości.........50.........zł
       3. Abonament miesięczny może ulec zmianie na przykład w przypadku zmiany przepustowości łącza.
       4. Zmiana abonamentu wymaga powiadomienia Abonenta bez potwierdzenia odbioru informacji.  Odmowa przyjęcia nowych warunków traktowana jest jako rozwiązanie umowy zgodnie z paragrafem 9 ust.2 . Brak takiej odmowy w terminie 14 dni od daty nadana zawiadomienia o zmianach traktuje się jako wyrażenie zgody na nowe warunki. Paragrafu 2 ust.3 nie stosuje się.
       5. Dostawca nie zwraca opłaty instalacyjnej w przypadku rozwiązania umowy z Abonentem.
       6. W przypadku zawarcia lub rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego określonego przez Dostawcę Abonent zobowiązuje się do zapłaty Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których usługa była świadczona (wraz z podatkiem VAT).
       7. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do płatności, za czas trwania postępowania wyjaśniającego odsetek ustawowych nie pobiera się o ile reklamacja jest zasadna.

§ 8
OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I ROZWIĄZANIE UMOWY

    1. Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 1. w razie cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi koncesji oraz zezwoleń,
 2. w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy,
 3. w przypadku uchylania się Abonenta od regulowania opłat, po pisemnym powiadomieniu Abonenta,
 4. gdy Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z dostępuj do Internetu za pomocą sieci Dostawcy, szczególnie gdy umożliwi dostęp poza lokal, którego dotyczy Umowa
 5. gdy Abonent nie dopuści do kontroli przyłącza do sieci,
 6. gdy Abonent dokona samowolnych przeróbek lub zawini uszkodzeniu przyłącza do sieci. W tym wypadku Dostawca może domagać się zwrotu kosztów przywrócenia przyłącza do stanu poprzedzającego przeróbki bądź uszkodzenie
    1. Abonentom odłączonym od sieci Dostawcy z przyczyn podanych w ust. 1 nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kwot wpłaconych na rzecz Dostawcy, ani żadna inna forma rekompensaty.
    2. Abonent może zostać odłączony, jeśli naruszył postanowienia niniejszej Umowy.
    3. Opłata instalacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
       2. W przypadku braku porozumienia w sprawie zmian w Umowie, Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, paragrafu 2 ust. 3 nie stosuje się.

§ 10
USTALENIA FORMALNE
1. Abonent będzie informowany o ewentualnych zmianach łącza za pomocą korespondencji kierowanej na jego skrzynkę poczty elektronicznej.
2. Abonent wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z Umową i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
4.  W przedmiotach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania  sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy .
6. Niniejsza Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wpłat za abonament prosimy dokonywać
bezpośrednio na konto:

Nr:  66 1020 1390 0000 6302 0228 2887 Inteligo (Bank PKO BP),

Do 20  każdego miesiąca (abonament płatny za miesiąc z góry).


Copyright 2012 by bzzyku Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin sieci